Pop­pens Schäd­lings­be­kämp­fung GmbH

Con­reb­bers­weg 24

26789 Leer (Ost­fries­land)

 

Tele­fon: 0491–66066

Tele­fax: 0491–9922432

 

eMail: mail@poppens.de

Home­page: www.poppens.de

 

Rechts­form: GmbH

 

Han­dels­re­gis­ter: Amts­ge­richt Aurich

Han­dels­re­gis­ter-Nr: 110672

 

Ust-Id.-Nr.: 180923984

St.Nr. 60/201/10803

 

Geschäfts­füh­rer: Har­bert Pop­pens

- IHK gepr. Schäd­lings­be­kämp­fer

- Staatl. gepr. Des­in­fek­tor

- Staatl. gepr. Wirt­schaf­ter ( Ldw. )

- Brand­schutz­be­auf­trag­ter

- frei­er Sach­ver­stän­di­ger